สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน
จำนวนหน่วยงาน (หน่วย)ทั้งหมดเป็นสมาชิก (%)ปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
อื่นๆ4 (0.0%)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด76 (0.0%)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ878 (0.0%)
รพ.สต. สถานีอนามัย109983 (0.0%)0000
รพศ.281 (3.6%)0000
รพท.682 (2.9%)0000
รพช. รพร.7854 (0.5%)0000
หน่วยงานส่วนกลาง68 (0.0%)
โรงพยาบาล นอก สธ.1703 (1.8%)2100
โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน4013 (0.0%)
รวมทั้งหมด1708813 (0.1%)2100
จำนวนสมาชิก บุคลากร (คน)ทั้งหมดปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
รพศ.10000
รพท.20000
รพช. รพร.40000
รพ.สต. สถานีอนามัย60000
โรงพยาบาล นอก สธ.224100
รวมทั้งหมด354100
จำนวนสมาชิก อาสาสมัคร (คน)ทั้งหมดปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
รวมทั้งหมด